Privātuma politika

Datu apstrādes privātuma politika www.aizputesvins.lv
SIA “Aizputes Vīna darītava”
Reģ.Nr. LV42103053201
Adrese: Dienvidkurzemes nov., Aizpute, Sakas iela 14A, LV-3456

Vispārīga informācija

1. SIA „Aizputes Vīna darītava” (turpmāk – Pārzinis) personas datu apstrādes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par personu datu apstrādi, apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.
2. Apstrādājot personas datus, Pārzinis ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus piemērojamus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Visi termini, kas tiek lietoti Privātuma politikā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.
4. Pārzinim, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.
5. Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Aizputes Vīna darītava” reģistrācijas Nr. LV42103053201, adrese: Sakas iela 14A , Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456, tālrunis: +371 26397949, elektroniskā pasta adrese: info@ekovins.lv.

Personas datu iegūšana un apstrāde

1. Pārzinis apstrādā personas datus atbilstoši šīs Privātumu politikas nosacījumiem kā atbildīgais apstrādātājs, galvenokārt personāla vadības nodrošināšanai, saimniecisko un administratīvo darbību veikšanai, mājaslapas uzturēšanas un darbības nodrošināšanai, informācijas sistēmu administrēšanai klientu apkalpošanas nolūkā.

Pārzinis kā apstrādātājs

1. Pārzinis var apstrādāt personas datus savu Klientu vārdā kā citu personu pilnvarots apstrādātājs. Citu atbildīgo apstrādātāju personas datu apstrādei var tika piemērot attiecīgo atbildīgo apstrādātāju privātuma noteikumi, politika vai savstarpējās vienošanās. Šādām datu apstrādēm “Aizputes Vīna darītava” nav uzskatāma par pārzini, līdz ar ko nav atbildīgs par datu apstrādes tiesisko pamatu.
2. Klients atbilstoši piemērojamiem privātuma tiesību aktiem nodrošina personas datu apstrādes juridisko pamatojumu. Turklāt Klients izvērtē un nosaka to risku piekritību, kas datu subjektiem rodas, apstrādājot viņu personas datus. Svarīgi arī, ka Klientam kā datu pārzinim pienākums ir informēt datu subjektus par personas datu apstrādi.
3. Jebkurā gadījumā “Aizputes Vīna darītava ” kā datu apstrādātājs sadarbojas ar Klientu, lai nodrošinātu atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, nodrošinot augstus privātuma un konfidencialitātes prasību ievērošanu, kas ir minēti arī šajā Privātuma politikā.
3. “Aizputes Vīna darītava”, apstrādājot Klienta uzticētos personas datus, kā apstrādātājs nodrošina vismaz šādus tehniskos un organizatoriskos drošības līdzekļus:
3.1. lietotāju tiesības, nodrošinot attiecīgajam lietotājam piekļūt tikai tai informācijai, kas ir nepieciešama pienākumu veikšanai (minimalizācijas principa ievērošana);
3.2. personas datu uzglabāšanas tiek veikta tikai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, konkrēti, Latvijā;
3.3. datu glabātuvei iespējams piekļūt tikai autorizētām personām;
3.4. datu glabātuve nodrošina retrospektīvā noteikt un pārbaudīt visas veiktās darbības ar glabātuvē pieejamiem datiem;
3.5. datu glabātuve reizi dienā veido automātisku datu kopiju, kas ir pieejama tikai ar autorizāciju;
3.6. datu glabātuves kopijas tiek uzglabātas nošķirti no pamata glabāšanas vietas;
3.7. lietotāja paroles garums nav mazāks par astoņām rakstu zīmēm un satur vismaz vienu mazo latīņu alfabēta burtu, kā arī ciparu vai speciālu simbolu;
3.8. jauna lietotāja tiesības var piešķirt tikai autorizēta persona;
3.9. integrētās datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principu attiecināšanu uz sistēmu darbību, piemēram, auditācijas (.log) pierakstus par jebkuru personas datu apstrādes darbību, fiksējot datumu, laiku un lietotāju, kurš veicis personas datu apstrādi.

Datu aizsardzības principi

1. Pārzinis veicot datu apstrādi ievēro šādus principus:
1.1. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Pārzinis veic atbilstošus pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
1.2. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā;
1.3. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
1.4. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
1.5. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas ir nepieciešams, tos atjaunina;
1.6. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
2. Datu subjekta sniegtie Personas dati netiek nodoti vai apstrādāti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

1. Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.
2. Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai Pārzinis varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, lai apstrādātu saņemtos iesniegumus, vestu grāmatvedību, u.c. gadījumos.
3. Pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai, veicot sistēmu administrēšanu, u.c. gadījumos.
4. Gadījumos, kad Pārzinis piedāvā kādus pakalpojums, Datu subjekta datu apstrāde var notikt pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, piemēram, lai saņemtu elektronisku e-pastu par jaunākajiem piedāvājumiem vai arī, lai mājas lapā izmantotu sīkdatnes.

Personas datu kategorijas, kas tiek apstrādātas

1. Personu datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem. Piemēram:
a) sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese,);
b) uz pirkuma formas pamata, kas izveidota iegādājotes preci e-veikalā, kuras ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

Personas datu glabāšana

1. Personas datus Pārzinis glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.
2. Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Pārzinis glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

Datu subjekta tiesības

1. Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tik iegūti Pārzinis Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Pārzinim Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts var tikt informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc Pārzinim ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Pārzinis darīs ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.
2. Datu subjektam ir tiesības, iesniedzot Pārzinim iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu:
2.1. vērsties pie Pārziņa un lūgt informāciju par savu personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis;
2.2. pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret Datu subjekta personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Pārzinis izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2.3. atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja Datu subjekta personas datu apstrādes pamats ir Datu subjekta piekrišana, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā;
2.4. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjektam par to rodas šaubas;
2.5. jebkurā gadījumā realizēt visas savas kā Datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.
3. Pārzinis izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildi uz Datu subjekta iesniegumu Pārzinis sniegs ne vēlāk kā viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos, Pārzinis var pagarināt atbildes sniegšanu vēl par diviem mēnešiem, par ko Pārzinis informēs Datu subjektu.

Saziņa ar Pārzini

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, Datu subjektiem jāsazinās ar Pārzini izmantojot 1.punktā noradīto kontaktinformāciju.

Sīkdatnes

Sīkdatņu apstrāde

Vietnē tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Gadījumā ja Pārziņa Vietnē ir paraudzēta foruma vai komentāru iespēja, šādā gadījumā, Vietnē tiek saglabāti IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats apmeklētājs. Sīkdatnes, kas satur šos datus, Jūsu ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu.

Trešo personu tīmekļa vietnes

Mēs, iespējams, sadarbosimies ar trešajām personām, kas ir pilnvaroti ievietot trešo personu sīkdatnes mūsu vietnēs vai mūsu pakalpojumus, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Ievērojiet, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šīm privātuma politikām.

Vietnē ir uzstādīts rīks "Facebook pixel". Šī rīka izmantošanas mērķis ir satura un reklāmu pielāgošana Facebook lietotājiem. Lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku, noklikšķinot šeit https://www.facebook.com/about/privacy/. Tāpat jūs varat izmainīt reklāmu iestatījumus savā Facebook profilā.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Privātuma politikas spēkā esamība

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam izmainīt un papildināt šīs privātuma politikas saturu, lai precizētu aprakstu tam, kā mēs apstrādājam jūsu datus.

Ņemot vērā minēto, aicinām regulāri pārskatīt šo privātuma politiku, lai Jūs būtu lietas kursā par Jūsu personas datu apstrādi Vietnē.

Sazinies ar mums

Adrese:

Skolas iela 1, Aizpute

Mārtiņš

+371 26397949

© 2018 - 2024. Visas tiesības aizsargātas. Aizputes Vīna darītava, SIA

Privātuma politika

Uz augšu

UZMANĪBU!
Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
Alkoholiskos dzērienus ir aizliegts piegādāt (izsniegt) no plkst. 22.00 līdz 8.00.
Informējam, ka pasūtījums tiks piegādāts tikai pasūtījuma veicējam, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Lūdzam, pirms pasūtījuma saņemšanas, sagatavot personu apliecinošu dokumentu.
Aizvērt